Select Page

Masomo ya Misa Aprili 17

Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Katika Masomo ya Misa 17/04/2024

2024 APRILI 17 : JUMATANO-JUMA LA TATU LA PASAKA

Mt. Mt. Stefano Harding, Abate
Rangi: Nyeupe
Zaburi: Juma 3

Somo 1. Mdo 8:1-8

Siku ile kulitukia adha kuu ya Kanisa lililokuwa katika Yerusalemu; wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Watu watauwa wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akaliharibu Kanisa, akiingia kila nyumba, na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Filipo akatelemka akaingia mji wa Samaria, akawahubiri Kristo. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu; na watu wengi waliopooza, na viwete, wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule.

Wimbo wa Katikati. Zab 66:1-7

“1. Mpigie Mungu kelele za shangwe, nchi yote,
Imbeni utukufu wa jina lake,
Tukuzeni sifa zake.
Mwambieni Mungu, Matendo yako yatisha kama nini! (K)

2. Nchi yote itakusujudia na kukuimbia,
Naam, italiimbia jina lako.
Njoni yatazameni matendo ya Mungu;
Hutisha kwa mambo awatendeayo wnadamu. (K)

3. Aligeuza bahari kuwa nchi kavu;
Katika mto walivuka kwa migoo;
Huko ndiko tulikomfurahia.
Atawala kwa uweza wake milele;
Macho yake yawaangalia mataifa;
Waasio wasijitukuze nafsi zao. (K)”

(K) Mpigie Mungu kelele za shangwe, nchi yote.

Injili. Yn 6:35-40

Yesu aliwaambia: Mimi ndimi chakula cha uzima; yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminiye hataona kiu kamwe. Lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu; wala ye yote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye Mwana na kumwamini yeye, awe na uzima wa milele; nami nitamfufua siku ya mwisho.

TAFAKARI

KAZI YA MUNGU HAIZUILIKI: Katika Injili Yesu anasema, alikuja ili ayafanye mapenzi ya Baba yake wa Mbinguni ambayo ni kumkomboa mwanadamu na kumfufua kwa uzima wa milele siku ya mwisho. Kazi hii ya ukombozi ndio hiyo tuliyoishuhudia mitume wakiitekeleza kwenye somo la kwanza, japo Stefano aliuawa, lakini hili halikuweza kuzuia mpango wa Mungu, bado tunaelezwa kuwa mitume walikuwa na ujasiri wa kumtangaza Kristo ijapokuwa Sauli alikuwa tishio. Kanisa Katoliki halipaswi kuogopa vitisho vya siasa na wavamizi mbalimbali. Tangu wakati huo hadi sasa Wakristo sehemu mbalimbali za dunia wamekuwa wakidhulumiwa na kuuawa. Lakini jambo la uhakika ni kwamba “wala milango ya kuzimu haitalishinda”(Mt 16:18). Hivyo tusikate tamaa tunapokutana na magumu ya kimisionari, Kristo Mfufuka ametuahidia ushindi.

SALA: Ee Mungu utujaze Roho Mtakatifu ili tusikate tamaa hata katika misukosuko ya kiimani.

Masomo ya Misa Aprili 16

Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Katika Masomo ya Misa 16/04/2024

2024 APRILI 16 : JUMANNE-JUMA LA TATU LA PASAKA

Mt. Benedikto Yosefu Labre
Rangi: Nyeupe
Zaburi: Juma 2

Somo 1. Mdo 7:51 – 8:1

Stefano aliwaambia wakuu wa Makuhani: Enyi wenye shingo gumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote Mnampinga Roho Mtakatifu; kama baba zenu walivyofanya, na ninyi ni vivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumwudhi? Nao waliwaua wale waliotabiri habari za kuja kwake yule Mwenye Haki; ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake, mkamwua; ninyi mliyoipokea torati agizo la malaika msiishike. Basi waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake, akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu, na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, Tazama, naona mbingu zimefunguka, na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba, akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake.

(K) Mikononi mwako naiweka roho yangu, ee Bwana.

Wimbo wa Katikati. Zab 31:3cd, 4, 6, 7b, 8a, 17, 21ab

“1. Uwe kwangu mwamba wa nguvu,
Nyumba yenye maboma yakuniokoa.
Ndiwe genge langu na ngome yangu:
Kwa ajili ya jina lako uniongoze,unichunge. (K)

2. Mikononi mwako naiweka roho yangu:
Umenikomboa, Ee Bwana, Mungu wa kweli.
Bali mimi namtumaini Bwana.
Na nishangilie, nizifurahie fadhili zako. (K)

3. Umwangaze mtumishi wako
Kwa nuru ya uso wako;
Uniokoe kwa ajili ya fadhili zako.
Utawaficha katika hema
Na mashindano ya ndimi. (K)”

Injili. Yn 6:30-35

Siku ile, Wayahudi walimwambia Yesu: Unafanya ishara gani basi, ili tuione tukakuamini? Unatenda kazi gani? Baba zetu waliila mana jangwani, kama vile ilivyoandikwa, Aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akawaambia, Amin, amin, nawaambieni, Siye Musa aliyewapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hiki. Yesu akawaambia, Mimi ndimi chakula cha uzima; yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminiye hataona kiu kamwe.

TAFAKARI

UZIMA WA MBINGUNI UNAPALILIWA NA SALA: Wayahudi walipata fursa ya kukutana na Yesu mara nyingi na waliweza wakati mwingine kuuliza maswali ili kujiridhisha. Swali la leo la kutaka ishara na katika jibuu, Yesu kuwajibu kwa kuwawaonesha umuhimu wa mwili wake (Ekaristi Takatifu), kuwa ni kwa kula ipasavyo Ekaristi Takatifu tutaurithi uzima wa milele. Ukisoma 1Tim2:4 “Mungu anataka watu wote waokolewe na wapate kuujua ukweli”; ni katika kuujua ukweli tunaweza kujikita katika sala na kuweza kustahimili katika magumu kama Stefano alivyoweza. Stefano aliweza hata kutoa msamaha akilekea kwenda mbinguni. Ni kwa nguvu ya sala aliweza kutamka msamaha. Mtakatifu Yohani Chrisostom anasema “Kama ilivyo mwili bila roho ni maiti, ndivyo ilivyo kwa roho pasipo sala ni mfu.” Ni kwa kuishi maisha ya sala tutaweza kuelewa ujumbe huu wa Kristo kushuka toka mbinguni ili kutuokoa.

SALA: Ee Yesu tuwezeshe kukupokea ipasavyo katika meza ya Ekaristi Takatifu.

Masomo ya Misa Aprili 15

Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Katika Masomo ya Misa 15/04/2024

2024 APRILI 15 : JUMATATU-JUMA LA TATU LA PASAKA

Mt. Paterno, Askofu
Rangi: Nyeupe
Zaburi: Juma 2

Somo 1. Mdo 6:8-15

Stefano, akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru, na la Wakirene, na la Waiskanderia, na la wale wa Kilikia na Asia, wakaondoka na kujadiliana na Stefano; lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima ya huyo Roho aliyesema naye. Hata wakashawishi watu waliosema, Tumemsikia mtu huyu akinena maneno ya kumtukana Musa na Mungu. Wakawataharakisha watu na wazee na waandishi; wakamwendea, wakamkamata, wakampeleka mbele ya baraza. Wakasimamisha mashahidi wa uongo waliosema, Mtu huyu haachi kusema maneno ya kufuru juu ya mahali hapa patakatifu na juu ya torati; maana tumemsikia akisema kwamba Yesu huyo Mnazareti atapaharibu mahali hapa, na kuzibadili desturi tulizopewa na Musa. Watu wote walioketi katika ile baraza wakamkazia macho yao, wakamwona uso wake kuwa kama uso wa malaika.

Wimbo wa Katikati. Zab 119:23-24, 26-27, 29-30

“1. Wakuu nao waliketi wakaninena,
Lakini mtumishi wako atazitafakari amri zako,
Shuhuda zako nazo ndizo furaha yangu,
Na washauri wangu. (K)
2. Nalizisimulia njia zangu ukanijibu,
Unifundishe amri zako.
Unifahamishe njia ya mahusia yako,
Nami nitayatafakari maajabu yako. (K)

3. Uniondolee njia ya uongo,
Unineemeshe kwa sheria yako.
Nimeichagua njia ya uaminifu,
Na kuziweka hukumu zako mbele yangu. (K)”

(K) Heri walio kamili njia zao.

Injili. Yn 6:22-29

Siku ya pili yake mkutano waliosimama ng’ambo ya bahari waliona ya kuwa hakuna mashua nyingine huko ila moja; tena ya kuwa Yesu hakuingia katika mashua ile pamoja na wanafunzi wake, bali wanafunzi wake walikwenda peke yao. Walakini zikaja mashua nyingine kutoka Tiberia mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate, wakati Bwana aliposhukuru. Basi mkutano, walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe, wakaenda Kapernaumu wakimtafuta Yesu. Hata walipomwona ng’ambo ya bahari, walimwambia, Rabi, wewe umekuja lini hapa? Yesu akawajibu, akasema, Amin, amin, nawaambieni, Ninyi mnanitafuta, si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele; ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani, Mungu. Basi wakamwambia, Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu, akawaambia, Hii ndiyo kazi ya Mungu, mmwamini yeye aliyetumwa na yeye.

TAFAKARI

TUHUBIRI DAIMA KWA FURAHA: Mashtaka dhidi ya Stefano yanafanana sana na yale mashtaka dhidi ya Yesu. Hata katika mashtaka haya maajabu yanaonekana kwa Stefano. Wakati washtaki wake walikuwa na nyuso zilizokunjamana kwa hasira na ghadhabu, uso wa Stefano ulikuwa “kama uso wa malaika”(Mdo 6:15). Uso wake uling’aa, ukaangaza, ulitoa nuru na mwanga kwa washtaki wake. Uso wake haukuwa na hila yoyote, ukawa kama uso wa Yesu alipogeuka sura kule mlimani (rej. Mt. 17:1-13; Mk. 9:2-13; Lk. 9:28-36). Katika kuhubiri neno la Mungu, Wakristo tutegemee visa na mikasa, chuki na uadui kunakopelekea mashtaka ya uwongo dhidi yetu. Na wakati mwingine haya yatatoka kwa watu wa jamaa zetu, ndugu na marafiki. Tukikumbana na hayo Stefano anatufundisha kuyapokea kwa uso wa tabasamu uliojaa furaha, tukiendelea kung’aa mbele ya washtaki na watesi wetu ili wauone mwanga wa ukweli.

SALA: Ee Yesu ujalie furaha ya kiinjili katika ufuasi wetu.

Masomo ya Misa Aprili 14

Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Katika Masomo ya Misa 14/04/2024

2024 APRILI 14 : DOMINIKA YA 3 YA PASAKA

Rangi: Nyeupe
Zaburi: Juma 3

Somo 1. Mdo 3: 13-15, 17-19a

Petro aliwaambia watu wote: Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu; ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato, alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe mwuaji; mkamwua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu; na sisi tu mashahidi wake. Basi sasa, ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Tubuni basi, mrejee, ili dhambi zenu zifutwe.

(K) Bwana, utuinulie nuru ya uso wako.

Wimbo wa Katikati. Zab 4: 2, 7 – 9

“1. Ee Mungu wa haki yangu, uniitikie niitapo;
Umenifanyizia nafasi wakati wa shida;
Unifadhili na kuisikia sala yangu. (K)

2. Bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia mtauwa;
Bwana atasikia nimwitapo. (K)

3. Wengi husema, Nani atakayetuonesha mema?
Bwana, utuinulie nuru ya uso wako. (K)

4. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara,
Maana wewe, peke yako Bwana, peke yeko,
Ndiwe unijaliaye kukaa salama. (K)”

Somo 2. 1 Yoh 2: 1- 5a

Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu; wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye, Nimemjua, wala hazishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu amekamilika kweli kweli.

Injili. Lk 24: 35- 48

Wafuasi waliwapa habari ya mambo yale ya njiani, na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, Amani iwe kwenu. Wakashituka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni shikeni, mwone; kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo aliwaonesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Akakitwaa, akala mbele yao. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi. Ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, na katika Manabii, na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa, kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu; na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo hayo.

TAFAKARI

“HAKUNA TENA HOFU, KWELI AMEFUFUKA! TUKAMSHUHUDIE
Mwinjili Luka anaendelea kutusimulia jinsi Kristo Mfufuka anavyowatokea wafuasi wake. Na leo anawatokea wakiwa Yerusalemu wamejifungua kwa woga, hofu na wasiwasi. Na katika hali hiyo Yesu anawaambia “”Amani iwe kwenu.”” Najaribu kufikiria kwamba Kristo Mfufuka angekuwa ametokea katika kundi la watu wasio na imani ambao wako ndani wamejifungia wakiendelea na shughuli zao. Au tuseme mtu maarufu amefariki na baada ya siku tatu akawatokea kundi la watu, mfano familia yake, je, hali yao ingekuwaje? Kwanza wangesema wameona mzimu. Pili wangehama mahali hapo kwa muda. Tatu wangeenda kwa mganga wa kienyeji ili afanye kitu fulani kutakasa mahali hapo. Na huenda wangefanya tambiko ili kutuliza huyo mzimu asitokee tena. Haya yote ni kwa sababu ya woga na hofu ya kumwona mfu. Hali hiyo iliwatokea wafuasi wa Yesu. Hawakwenda kwa mganga wa kienyeji. Ila walishangaa kuona mtu ameingia ndani ilhali milango imefungwa. Huenda walijaribu kukimbia lakini hawakuweza kwa vile milango ilikuwa imefungwa. Lakini katika wasiwasi huo walihitaji Yesu mwenyewe awaondolee mashaka. Akawaambia “Amani iwe kwenu.” Maana yake msiogope. Na akawaambia zaidi “”Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni-shikeni, mwone; kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo””(Lk 24:39). Maneno hayo yaliwapa wafuasi mwanga wa furaha. Yaliwarudishia imani na hasa pale Kristo Mfufuka alipowaomba chakula na wao “”Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa. Akakitwaa, akala mbele yao””(Lk 24:42-43). Katika hali ya hofu na mashaka tunahitaji kusikia neno “Amani.” Amani ni ishara ya upendo, na matokeo ya upendo ni msamaha. Wafuasi wa Yesu walihitaji amani ya Kristo Mfufuka na hasa baada ya kumkimbia na kumwacha siku ile ya Ijumaa Kuu. Hivyo kwa kuwaambia “amani kwenu” ni kuwaambia “msiogope.” Amani hiyo ya Kristo Mfufuka iliwapa fursa wafuasi kukumbushwa tena yanavyosema Maandiko juu ya Kristo kwamba “”atateswa na kufufuka siku ya tatu; na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi…””(Lk 24:46-47). Amani ya Kristo Mfufuka inawapa wafuasi wa Yesu jukumu la wao kuwa sasa ni watangazaji wa Habari Njema ya ufufuko wa Bwana, kuanzia Yerusalemu. Wafuasi wanaalikwa na kutumwa kuwa mashahidi wa habari hii ya ufufuko. Ndicho anachofanya mtume Petro katika somo la kwanza (Mdo 3:13-15, 17-19a), akiongea na Wayahudi namna walivyomfanyia Kristo, Mtakatifu, Mwenye haki walivyomtoa auawe. Hata hivyo mtume Petro anawaalika wasikilizaji wake kwamba pamoja na hayo “”Tubuni basi, mrejee, ili dhambi zenu zifutwe””(Mdo 3:19a). Kristu Mfufuka ameleta amani; ameleta msamaha hata kwa waliomtesa na kumwua. Amani ya Kristo Mfufuka, ni amani ya msamaha wa dhambi kwa kila mmoja wetu. Ndicho anachosema Mt. Yohane anapotuandikia akisema “”Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu; wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote””(1Yoh.2:1-2). Amani iwe kwenu, Amani iwe kwetu sote. Ni amani ya Kristo Mfufuka; Ni amani, ishara ya upendo, ishara ya msamaha, ishara ya umoja kati yetu na Kristo Mfufuka. Ni amani, ishara ya mwanzo wa uinjilishaji kwa mataifa yote, ishara ya toba na ondoleo la dhambi. Tunapoendelea na maadhimisho ya Pasaka, tuombe neema ya kupokea amani ya Kristo Mfufuka, na kisha hapo nasi tuwe wajumbe wa hiyo amani kwa watu wote. “

SALA: Ee Yesu utufanye vyombo vya amani yako.

Masomo ya Misa Aprili 13

Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Katika Masomo ya Misa 13/04/2024

2024 APRILI 13 : JUMAMOSI-JUMA LA PILI LA PASAKA

Mt. Martino I, Papa na Shahidi
Rangi: Nyeupe
Zaburi: Juma 2

“…wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari na kukikaribia chombo; wakaogopa. Naye akawaambia, Ni mimi, msiogope.”

Somo 1. Mdo 6:1-7

Siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manung’niko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Wale Thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi, wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu saba miongoni mwenu, walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na Roho na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili; na sisi tutadumu katika kuomba na kulihudumia lile neno. Neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote; wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo, na Prokoro, na Nikanori, na Timoni, na Parmena, na Nikolao mwongofu wa Antiokia; ambao wakawaweka mbele ya mitume, na walipokwisha kuomba wakaweka mikono yao juu yao. Neno la Mungu likaenea; na hesabu ya Wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu; jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani.

K) “Ee Bwana, fadhili zako zikae nasi,
Kama vile tulivyokungoja Wewe. “

Wimbo wa Katikati. Zab 33:1-2, 4-5, 18-19

“1. Mpigieni Bwana vigelegele, enyi wenye haki,
Kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo.
Mwimbieni wimbo mpya,
Pigeni kwa ustadi kwa sauti ya shangwe. (K)

2. Kwa kuwa neno la Bwana lina adili,
Na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu.
Huzipenda haki na hukumu,
Nchi imejaa fadhili za Bwana. (K)

3. Tazama, jicho la Bwana li kwao wamchao,
Wazingojeao fadhili zake.
Yeye huwaponya nafsi zao na mauti,
Na kuwahuisha wakati wa njaa. (K)”

Injili. Yn 6:16-21

Jioni wanafunzi walitelemka baharini; wakapanda chomboni, wakaanza kuivuka bahari kwenda Kapernaumu. Nako kumekwisha kuwa giza, wala Yesu hajawafikia. Na bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma upepo mkuu. Basi wakavuta makasia kadiri ya maili tatu nne, wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari na kukikaribia chombo; wakaogopa. Naye akawaambia, Ni mimi, msiogope. Basi wakataka kumpokea chomboni; na mara hiyo chombo kikaifikilia nchi waliyokuwa wakiiendea.

TAFAKARI

UWEZA WA MUNGU NI MKUU: Kanisa Katoliki lina utaratibu kuwa mapadre hawaoi. Hii ni nidhamu iliyowekwa ili kuweza kuwapa fursa nzuri zaidi za kumtangaza Kristo kwa watu kwa uzuri na ufanisi bila kubanwa na shughuli za familia. Katika somo la kwanza, tumeona jinsi jamii ile ya mitume ilivyotoa ushauri wa kuwateua wachache miongoni mwa watu ili kuwapa mitume muda mzuri kwa kazi ya utumishi. Katika Injili tumeona Kristo anawatoa mitume wake hofu na kuandamana nao katika utume. Hapa tunaona wazi kuwa Yesu yuko daima na Kanisa katika utume wake, hata katika misukosuko haliachi liangamie, “Bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma upepo mkuu.” Kanisa linapigwa vita vikali. Kitendo cha Kristo kukemea ule upepo, ni kuonesha ukuu na uweza wa Mungu katika kuandamana na Kanisa. Kamwe tusichoke na kuona kuwa tunashindwa, bali katika nguvu za Kristo mfufuka tunashinda.

SALA: Ee Kristo Mfufuka, ulilinde Kanisa lako dhidi ya dhoruba zote.

Masomo ya Misa Aprili 12

Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Katika Masomo ya Misa 12/04/2024

2024 APRILI 12 : IJUMAA-JUMA LA PILI LA PASAKA

Mt. Zeno, Askofu na Shahidi
Rangi: Nyeupe
Zaburi: Juma 2

Somo 1. Mdo 5:34-42

Mtu mmoja, jina lake Gamalieli, mwalimu wa torati, mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo, akawaambia, Enyi waume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyowatenda watu hawa. Kwa sababu kabla ya siku hizi aliondoka Theuda, akijidai ya kuwa yeye ni mtu mkuu, watu wapata mia nne wakashikamana naye; naye aliuawa na wote waliomsadiki wakatawanyika wakawa si kitu. Baada ya mtu huyo aliondoka Yuda Mgalilaya, siku zile za kuandikwa orodha, akawavuta watu kadha wa kadha nyuma yake, naye pia akapotea na wote waliomsadiki wakatawanyika. Basi sasa nawaambia, Jiepusheni na watu hawa, waacheni; kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu, itavunjwa, lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja; msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu. Wakakubali maneno yake; nao walipowaita mitume, wakawapiga, wakawaamuru wasinene kwa jina lake Yesu; kisha wakawaacha waende zao. Nao wakatoka katika ile baraza, wakifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Na kila siku, ndani ya hekalu na nyumbani mwao, hawakuacha kufundisha na kuhubiri Habari Njema za Yesu kwamba ni Kristo.

Wimbo wa Katikati. Zab 27:1, 4, 13-14

“1. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu,
Nimwogope nani?
Bwana ni ngome ya uzima wangu,
Nimhofu nani? (K)

K) “Neno moja nimelitaka kwa Bwana,
Nikae nyumbani mwa Bwana. “

2. Neno moja nimelipata kwa Bwana,
Nalo ndilo nitakalolitafuta,
Nikae nyumbani mwa Bwana
Siku zote za maisha yangu.
Niutazame uzuri wa Bwana,
Na kutafakari hekaluni mwake. (K)

3. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana
Katika nchi ya walio hai.
Umngoje Bwana, uwe hodari,
Upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. (K)”

Injili. Yn 6:1-15

Wakati ule, Yesu alikwenda zake ng’ambo ya Bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia. Na mkutano mkuu wakamfuata, kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Naye Yesu akakwea mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, Tununue wapi mikate, ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu; kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Filipo akamjibu, Mikate ya dinari mia mbili haiwatoshi, kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmojawapo, Andrea, nduguye Simoni Petro, akamwambia, Yupo hapa mtoto, yuna mikate mitano ya shayiri na samaki wawili, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, Waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi, wapata elfu tano jumla yao. Basi Yesu akaitwaa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi; na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Nao waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, Kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee cho chote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu kumi na viwili, vipande vya mikate mitano ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula. Basi watu wale, walipoiona ishara aliyoifanya, walisema, Hakika huyo ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Kisha Yesu, hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga, akaenda tena mlimani yeye peke yake.

TAFAKARI

UKARIMU NI FADHILA NJEMA: Kutoa na kujitolea kwa ajili ya wengine ni tendo jema la kujisadaka linalohitaji maandalizi. Ni hali iliyojaa utu na huruma yenye upendo. Kutoa kwa ajili ya wengine bila upendo hakuna maana. Yesu alipowaona makutano wako katika uhitaji, aliwaonea huruma na akaanza maandalizi ya kuwahudumia kwa kuwashirikisha wanafunzi wake watoe walicho nacho. Yesu hakushindwa kufanya bila kuwahusisha wanafunzi wake, alifanya vile kwa makusudi mazima ili awajengee tabia ya kuendeleza hilo. Yesu alipochukua ile mikate ya yule kijana (na hatujaelezwa kama aliinunua au alimwomba) anatualika na sisi tugawane/tushirikishane tulivyo navyo. Kuna watu kujitolea kwa ajili ya wengine ni msamiati au hata akitoa basi anatoa kile asichokipenda, vibovu, chakavu n.k au anatoa na kutangza kwa wengine. Kukosa ukarimu kunatunyima Baraka nyingi. Wachagga wana usemi usemao “ukafuna kwa malele kyefumbuka” wakimaanisha kuwa ‘ukitoa kwa ukarimu kinaongezeka.’

SALA: Ee Yesu utupe moyo wa ukarimu.