Select Page

Tumsifu Yesu Kristo. Karibu Katika Masomo ya Misa 25/03/2024

2024 MACHI 25 JUMATATU: JUMA KUU
KUPASHWA HABARI YA KUZALIWA BWANA
Rangi: Urujuani
Zaburi: Juma 2

Somo 1. Isa 42:1-7

Tazama mtumishi wangu nimtegemezaye; mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye; nimetia roho yangu juu yake; naye atawatolea mataifa hukumu. Hatalia, wala hatapaza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hatauvunja, wala utambi utokao moshi hatauzima; atatokeza hukumu kwa kweli. Hatazimia, wala hatakata tamaa, hata atakapoweka hukumu duniani; na visiwa vitaingojea sheria yake. Mungu Bwana anena, yeye aliyeziumba mbingu, na kuzitanda; yeye aliyeitandaza nchi na mazao yake; yeye awapaye pumzi watu walio juu yake; yeye awapaye roho wao waendao ndani yake. Mimi, Bwana, nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono, na kukulinda, na kukutoa uwe agano la watu, na nuru ya mataifa; kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa.

Wimbo wa Katikati. Zab 27:1-3, 13-14

“1. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu,
Nimwogope nani?
Bwana ni ngome ya uzima wangu,
Nimhofu nani? (K)

(K) Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu.

2. Watenda mabaya waliponikaribia,
Wanile nyama yangu,
Watesi wangu na adui zangu,
Walijikwaa wakaanguka. (K)

3. Jeshi lijapojipanga kupigana nami,
Moyo wangu hautaogopa.
Vita vijaponitokea,
Hata japo nitatumaini. (K)

4. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana
Katika nchi ya walio hai.
Umngoje Bwana, uwe hodari,
Upige moyo konde, naam, umngoje Bwana. (K)”

Injili. Yn 12:1-11

Siku sita kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania, alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko; naye Martha akatumika; na Lazaro alikuwa mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Basi Mariamu akatwaa rali ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Basi Yuda Iskariote, mmojawapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, Mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari mia tatu, wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo, si kwa kuwahurumia maskini; bali kwa kuwa ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko, akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, Mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu. Kwa maana maskini mnao sikuzote pamoja nanyi; bali mimi hamnami sikuzote. Basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko; nao wakaja, si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamwone na Lazaro, ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumwua Lazaro naye; maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga, wakamwamini Yesu.

TAFAKARI

UNAFIKI HUONDOA LADHA YA MAISHA: Mtaalamu mmoja aitwaye Lawrence Durrell aliandika hivi, “Sio kwamba upendo ndio hauoni, bali wivu ndio hauoni” kwa maana hii alipenda kumaanisha kuwa wivu hukuziba usione mazuri ya wengine. Yuda Iskariote (mfuasi wa Kristo) alijawa na jicho la wivu na alipoona alichotenda Mariam kwa Yesu hakufurahi na kwa kinafiki anajifanya kuwaonea huruma na kuwapenda maskini jambo ambao haikuwa hivyo. Yesu anamshushua na kumpa ukweli hadharani kuwa alichokuwa anasema si kweli kwamba aliwapenda na kuwaonea huruma maskini na ya kuwa alichokuwa anasema sicho alichomaanisha. Yesu alisema “mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu.” Tuelewe, kamwe haitokaa itokee Simba amsindikize mbuzi malishoni, ukiona hivi ujue ni kwa muda tu, ni kwa kujifanya tu, baada ya hatua kadhaa mbuzi huyu ataliwa tu. Na watu wanafiki ndivyo walivyo, tunao katika jamii zetu, wanajifanya kuishi na sisi kwa uelewano kumbe yaliyo ndani ya fikra zao hatuyajui, tutaliwa tu. Mtenda wema kukaa meza moja na mnafiki ni ngumu.

SALA: Ewe Roho Mtakatifu, tunaomba utuepushe na roho ya unafiki.