Select Page

Tumsifu Yesu Kristu… Karibu Katika Masomo ya Misa Takatifu 28/02/2024


2024 FEBRUARI 27 JUMANNE: JUMA 2 LA KWARESIMA
Mt. Romano na Mt. Lupisini 
Urujuani
Zaburi: Juma 2

Somo 1. Yer 18: 18-20

Waliposema, ”Njoni na tufanye mashauri juu ya Yeremia; maana sheria haitampotea kuhani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njoni, na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiyaangalie maneno yake yo yote. Niangalie, Ee Bwana, ukasikilize sauti ya wanaoshindana nami. Je! Mabaya yalipwe badala ya mema? Maana wameichimbia nafsi yangu shimo. Kumbuka jinsi nilivyosimama mbele zako, ili niseme mema kwa ajili yao, nikaigeuze ghadhabu yako isiwapate.

Wimbo wa Katikati. Zab 31:4-5, 13-15

1. Utanitoa katika wavu walionitegea kwa siri,
Maana Wewe ndiwe ngome yangu.
Mikononi mwako naiweka roho yangu;
Umenikomboa, Ee Bwana, Mungu wa kweli. (K)

(K) Uniokoe kwa ajili ya fadhili zako, Ee Bwana. 

2. Maana nimesikia masingizio ya wengi;
Hofu ziko pande zote.
Waliposhauriana juu yangu,
Walifanya hila wauondoe uhai wangu. (K)

3. Lakini mimi nakutumaini Wewe, Bwana,
Nimesema, Wewe ndiwe Mungu wangu.
Nyakati zangu zimo mikononi mwako;
Uniponye na adui zangu, nao wanaonifuatia. (K)

Injili. Mt 20: 17-28

Yesu alipokua akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi kumi na wawili faraghani; na njiani akawaambia, ”Angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu; na Mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi; nao watamhukumu afe; kisha watampeleka kwa Mataifa wapate kumdhihaki, na kumpiga mijeredi, na kumsulibisha; na siku ya tatu atafufuka”. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia, na kumwomba neno. Akamwambia, ”Wataka nini?” Akamwambia, ”Agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi mmoja mkono wako wa kuume, na mmoja mkono wako wa kushoto, katika ufalme wako”. Yesu akajibu akasema, ”Hamjui mnaloliomba. Je! Mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi? Wakamwambia, ”Twaweza”. Akawaambia, ”Hakika mtakinywea kikombe changu; lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto, sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu.” Na wale kumi waliposikia, waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita, akasema, Mwajua ya kuwa wakuu wa Mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu; bali mtu ye yote anayetaka kuwa mkubwa kwenu, na awe mtumishi wenu; na mtu ye yote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu; Kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumikia, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi.”

TAFAKARI.

TUSHUHUDIE IMANI KWA KUTUMIKIA: Ufuasi kwa Kristo uhusisha kulitangaza Neno lake. Katika kutangaza Neno la Kristo hatuwezi kukwepa wapinzani wa Kristo, jambo la msingi ni kusali, kuomba neema na ujasiri wa kuendelea, kumwomba Kristo mwenyewe atusimamie. Nabii Yeremia anasali, anamwomba Bwana amuangalie pale watesi wake wanapoibuka pindi amshuhudiapo Bwana. Yeremia anaomba kuimarishwa. Kristo mwenyewe anapowaeleza wana wa Zebedayo na mama yao juu ya ombi lao, anawataka waimarike katika kutumikia si katika nafasi. Kikombe alichokieleza Yesu ni safari nzima ya maisha ya kumfuasa yeye ambayo inajumuisha magumu pia. Yesu anawatia nguvu kwa kuwasihi wawe wanyenyekevu. Anawaimarisha wawe tayari kutumikia na siyo kutumikiwa. Katika maisha yetu tuwe tayari kutumikia pasi kuwa na shaka kwa sababu Yesu yu pamoja nasi. Wana wa Zebedayo walikuwa tayari kukinywea kikombe. Katika kuimarishwa nasi inatupasa tujitahidi kuiishi imani yetu kwa sababu ufalme wa Mungu ni kwa wale walioishi vizuri.

SALA: Ee Bwana utuimarishe katika safari yetu ya kuelekea mbinguni, utujalie nguvu tuweze kuishuhudia vema imani yetu, amina.